Deklaracja w sprawie dostępności

Stowarzyszenie Turystyczne Sprewa zobowiązuje się do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy użyteczność dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.

Niniejsze oświadczenie o dostępności cyfrowej dotyczy strony internetowej (stron internetowych) lub aplikacji mobilnej (aplikacji mobilnych) Stowarzyszenia Turystycznego Sprewa opublikowanych pod adresem www.spreewald.de.

Staramy się, aby nasza strona (strony internetowe) i/lub aplikacja (aplikacje) mobilna były dostępne zgodnie z przepisami brandenburskiej ustawy o równych szansach dla osób niepełnosprawnych (BbgBGG) oraz brandenburskiego rozporządzenia o technologiach informacyjnych bez barier (BbgBITV), wdrażającego dyrektywę (UE) 2016/2102. Zgodnie z § 2 BbgBITV przyjmuje się, że strony internetowe i aplikacje są dostępne, jeśli spełnione są wymagania zharmonizowanej normy europejskiej (EN) 301 549 (w aktualnej wersji). EN 301 549 odnosi się do wymagań międzynarodowej normy Web Content Accessibility Guidelines w wersji 2.1 (WCAG 2.1) z poziomami zgodności A i AA. Wymagania te stanowią rdzeń testowalnych kryteriów sukcesu.

 

Wysiłki na rzecz wspierania dostępności

Stowarzyszenie Turystyczne Spreewald podejmuje następujące działania w celu zapewnienia dostępności:

 • Dostępność jest częścią naszych wewnętrznych wytycznych.
 • Dostępność jest zintegrowana z naszymi praktykami zamówień publicznych.
 • W organizacji istnieją formalne metody zapewniania jakości dostępności.

 

Treści, które nie są dostępne

Pomimo naszych najlepszych starań, użytkownicy mogą doświadczyć pewnych problemów. Oto opis treści, które nie są dostępne. Prosimy o kontakt z nami, jeśli zidentyfikowałeś jakiekolwiek niedostępne treści, które nie zostały tutaj wymienione.

Filmy: Nasze filmy nie mają obecnie napisów.

Dokumenty PDF: Nie wszystkie dokumenty PDF są zgodne z wymogami dostępności.

Teksty: Nie zintegrowaliśmy jeszcze narzędzia z awatarami języka migowego, które ułatwiałyby czytanie tekstów.

 

Zgodność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi

Ta strona została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z następującymi przeglądarkami:

 • Wszystkie główne przeglądarki w obecnej wersji i co najmniej ich poprzednie wersje.

 

Technologie

Dostępność tej witryny zależy od następujących technologii, aby działała: zgodnie z oczekiwaniami.

 • HTML
 • CSS
 • Javascript

 

Metody oceny

Stowarzyszenie Turystyczne Sprewa oceniało dostępność tej strony internetowej za pomocą następujących metod:

 • Samoocena: strona została oceniona wewnętrznie w organizacji.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Chętnie poznamy Twoje opinie na temat dostępności tej strony internetowej. Prosimy o kontakt z nami w jeden z następujących sposobów:

 • Telefon +49 (0)35433 581-0
 • E-mail: tourismus@spreewald.de
 • Adres firmy: Stowarzyszenie Turystyczne Spreewald, Raddusch, Lindenstraße 1, 03226 Vetschau / Spreewald

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu trzech tygodni.

 

Postępowanie egzekucyjne

Jeśli otrzymają Państwo niezadowalającą odpowiedź lub brak odpowiedzi od wyżej wymienionych osób kontaktowych

lub jeśli nie otrzymasz odpowiedzi z wyżej wymienionej opcji kontaktowej, możesz skontaktować się z

Organem wykonawczym ds. dostępności cyfrowej kraju związkowego Brandenburgia w celu sprawdzenia informacji i środków wymienionych w oświadczeniu o dostępności. Zgodnie z § 4 ust. 3 BbgBITV, organ wykonawczy ma za zadanie zapewnić prawo

prawa obywateli do dostępnych stron internetowych i aplikacji mobilnych wobec publicznych

wobec podmiotów publicznych w kraju związkowym Brandenburgia.

Organ egzekucyjny sprawdza możliwość zastosowania postępowania egzekucyjnego pod względem formalnym i merytorycznym, a w poszczególnych przypadkach zleca przeprowadzenie przeglądu technicznego

strony internetowej lub aplikacji mobilnej w Centrum Monitorowania Dostępności Stron Internetowych i

Technologii Sieciowych i Aplikacyjnych w Kraju Związkowym Brandenburgia. Postępowanie egzekucyjne jest bezpłatne. Nie wymaga zaangażowania radcy prawnego.

 

Kontakt:

Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumenta

Brandenburgii - Państwowy Komisarz ds. Osób Niepełnosprawnych | Biuro Egzekucyjne ds.

 • Adres: Henning-von-Tresckow-Strasse 2-13, House S, 14467 Potsdam.
 • E-mail: Durchsetzung.BIT@MSGIV.Brandenburg.de
 • Telefon: 0331/866-5048