Statut Stowarzyszenia Turystycznego Spreewald e.V.

Ze zmianami z dnia 2.12.2021 r.

§ 1 Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Związek Turystyczny Spreewaldu (Tourismusverband Spreewald e.V.), wpisany do rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego w Cottbusie w dniu 17.11.2006 r. pod numerem VR 3053 CB, ma swoją siedzibę w 03226 Vetschau/Spreewald, powiat Raddusch.

§ 2 Cel Stowarzyszenia

(1) Celem Stowarzyszenia jest rozwój turystyki i ruchu rekreacyjnego w społecznie i ekologicznie zgodnych aspektach w regionie gospodarczym Spreewald. Stowarzyszenie wspiera wszystkie działania, które są korzystne dla tego zadania, jak również dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu gospodarczego Spreewaldu. (2) Stowarzyszenie Turystyczne Spreewaldu poświęca się następującym zadaniom:

a) doradzanie i wspieranie swoich członków; b) reprezentowanie interesów swoich członków, w szczególności wobec Kraju Związkowego Brandenburgia i jego władz, jak również wobec Związku Turystyki Kraju Związkowego Brandenburgia e. V.c) wspieranie rozwoju i ciągłej poprawy infrastruktury turystycznej; d)koncepcyjne sformułowanie strategii marketingowej o oddziaływaniu regionalnym i ponadregionalnym oraz jej realizacja i stała aktualizacja aż do rozwoju produktu; e) promocja wizerunku obszaru stowarzyszenia w kraju i za granicą; f)promocję własnych ofert oraz koordynację działań targowych; g) kompleksową pracę w zakresie public relations; h) koordynację imprez oraz i)realizacja działań informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych dla wszystkich członków (3) Stowarzyszenie działa bezinteresownie i nie dąży przede wszystkim do realizacji własnych celów gospodarczych. Zarządza funduszami, którymi dysponuje, zgodnie z zasadami gospodarności i oszczędności, z uwzględnieniem postanowień art. 14 ust. 3 niniejszego statutu.

(4) Stowarzyszenie może gromadzić aktywa finansowe tylko przejściowo, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

§ 3 Członkowie

(1) Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być organizacje turystyczne posiadające własną osobowość prawną, gminy, powiaty i inne osoby prawne prawa publicznego i prywatnego z obszaru turystycznego i regionu gospodarczego Spreewaldu.(2) Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które wyrażają chęć współpracy przy wspieraniu niekomercyjnych zadań Stowarzyszenia.

 

§ 4 Rozpoczęcie członkostwa

Przyjęcie w poczet członków następuje na pisemny wniosek złożony do Zarządu. O przyjęciu i dacie rozpoczęcia członkostwa decyduje Zarząd większością dwóch trzecich głosów swoich statutowych członków.

§ 5 Zakończenie członkostwa

(1) Członkostwo ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji, wydalenia, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez członka. (2) Wszyscy członkowie mają prawo do wypowiedzenia członkostwa do 30 września bieżącego roku ze skutkiem na koniec następnego roku kalendarzowego. (3) Wypowiedzenie musi być złożone na piśmie do Komitetu Wykonawczego. (4) Członek może zostać wykluczony, jeśli rażąco narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszego statutu lub nie wypełnia swoich zobowiązań wobec Stowarzyszenia mimo pisemnego upomnienia. O wykluczeniu członka ze skutkiem natychmiastowym decyduje Zarząd większością dwóch trzecich głosów swoich statutowych członków. (5) Zainteresowany członek ma możliwość wypowiedzenia się na temat planowanego wykluczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji Zarządu. (6) Po ustaniu członkostwa, niezależnie od przyczyny, wygasają wszelkie roszczenia wynikające ze stosunku członkostwa. Wyklucza się możliwość zwrotu świadczeń. Roszczenie Stowarzyszenia do zaległych należności pozostaje bez zmian.

§ 6 Prawa członków

(1) Członkowie mają prawo do bezpłatnego doradztwa ze strony Stowarzyszenia. Mają prawo do składania wniosków do organów Stowarzyszenia.

(2) Każdy członek zwyczajny ma prawo do udziału w kształtowaniu opinii w Stowarzyszeniu poprzez korzystanie z prawa do składania wniosków, dyskusji i głosowania na walnych zgromadzeniach.

(3) Członkowie wspierający mają prawo brać udział w dyskusjach na walnych zebraniach.

 

§ 7 Obowiązki członków

Członkowie są zobowiązani do wspierania celów i zadań Stowarzyszenia w miarę swoich możliwości oraz do wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego celów.

§ 8 Organy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie posiada następujące organy:

1. walne zgromadzenie, 2. komitet wykonawczy.

§ 9 Walne Zgromadzenie

(1) Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

(2) Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Zwołuje się je pisemnie z minimalnym okresem wypowiedzenia wynoszącym 20 dni kalendarzowych i podaje się do wiadomości porządek obrad.

(3) Wraz z porządkiem obrad każdy członek otrzymuje projekty uchwał wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Każdy członek może zażądać na piśmie od Zarządu uzupełnienia porządku obrad nie później niż 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Przewodniczący zgromadzenia ogłasza informację o uzupełnieniu porządku obrad na początku walnego zgromadzenia. O wnioskach o uzupełnienie porządku obrad zgromadzenie decyduje zwykłą większością głosów.

(4) Nadzwyczajne posiedzenie zwołuje się na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków.

(5) Walne zgromadzenie ma kworum, jeżeli obecni na nim członkowie posiadają więcej niż połowę statutowej liczby głosów, a zaproszenie zostało wystosowane w należytej formie. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos. Prawo do głosowania nie może być przeniesione na innych członków.

(6) Jeżeli sprawy zostały odroczone z powodu braku kworum w odniesieniu do wszystkich lub poszczególnych punktów porządku obrad, Komitet Wykonawczy zwołuje w ciągu 14 dni kalendarzowych, ale nie wcześniej niż po upływie 10 dni roboczych, nowe Walne Zgromadzenie, które posiada kworum w odniesieniu do odroczonych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków. Musi to być wyraźnie zaznaczone w drugim wezwaniu.

(7) Członkowie, których pisemne głosy zostały złożone przed walnym zgromadzeniem, są uznawani za obecnych w celu ustalenia kworum dla danego punktu porządku obrad zgodnie z ust. 5. (8) Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i dyrektor zarządzający lub kierownik gospodarczy Stowarzyszenia. Protokół musi zawierać co najmniej liczbę obecnych członków, wyniki wyborów, zgłoszone wnioski wraz z wynikami głosowania oraz treść podjętych uchwał. Protokół przesyła się członkom w ciągu 14 dni roboczych od daty zebrania.

§ 10

Zadania Zgromadzenia Ogólnego

(1) Walne Zgromadzenie odpowiada za następujące zadania Stowarzyszenia i decyduje w szczególności w drodze uchwały o:

a) zmianach w statucie; b) wyborze i odwołaniu członków Komitetu Wykonawczego zgodnie z § 11 ust. 1b; c) sprawozdaniu rocznym i rocznym sprawozdaniu finansowym wraz z załącznikami. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta. d) Udzielenie absolutorium Zarządowi; e) Zatwierdzenie planu finansowego; f) Zasady subskrypcji; zmiany zasad subskrypcji wymagają zgody poszczególnych powiatów i samodzielnego miasta Cottbus oraz większości trzech czwartych głosów członków zwyczajnych; g) rozwiązanie Stowarzyszenia; h) zaproszenie do składania ofert i uchwała o powołaniu pełnomocnika do spraw gospodarczych.

(2) Walne Zgromadzenie zleca Zarządowi wykonanie podjętych uchwał.

§ Artykuł 11 Zarząd

(1) Zarząd składa się z

a) po jednym przedstawicielu z powiatów Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, samodzielnego miasta Cottbus, miast Lübben (Spreewald) i Lübbenau/Spreewald oraz gminy Burg (Spreewald) i Lieberose/Oberspreewald oraz b) sześciu innych członków wybieranych na walnym zgromadzeniu.

Członkowie Zarządu Związku wybierają przewodniczącego i jego trzech zastępców.

(2) Przewodniczący i członkowie zarządu pełnią funkcję honorową. Przewodniczący Zarządu może otrzymać dodatek na wydatki, którego wysokość ustala corocznie Walne Zgromadzenie.

(3) Sprawy Stowarzyszenia prowadzone są przez Zarząd. Zarząd jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy Stowarzyszenia, o ile nie są one zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia. Do jego zadań należy w szczególności

- przygotowanie i zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalenie porządku obrad, - wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, - przygotowanie planu finansowego, rocznego budżetu i rocznego sprawozdania finansowegoprzygotowanie planu finansowego, rocznego sprawozdania finansowego wraz z załącznikami oraz wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego, - podejmowanie uchwał w sprawie planu marketingowego, - podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o przyjęcie i rezygnację.

(4) Reprezentacja sądowa i pozasądowa Związku zgodnie z § 26 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) jest wykonywana przez przewodniczącego Zarządu i zastępcę lub przez dwóch zastępców przewodniczącego Zarządu łącznie.

(5) Zarząd może powoływać komisje i grupy robocze do realizacji zadań specjalnych lub poszczególnych działań.

(6) Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat. Możliwy jest ponowny wybór.

(7) Kadencja Zarządu kończy się wraz z utratą członkostwa lub utratą prawa do reprezentacji.

(8) Zarząd powołuje dyrektora zarządzającego lub proponuje go Walnemu Zgromadzeniu w celu prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia. Zarząd zleca/wyznacza agenta na podstawie umowy i rozwiązuje stosunek umowny z agentem.

(9) Zarząd powołuje i odwołuje dyrektora zarządzającego lub proponuje Walnemu Zgromadzeniu rozwiązanie agencji bezwzględną większością głosów. Powodem odwołania jest w szczególności rażące naruszenie obowiązków lub widoczna niezdolność do właściwego kierowania przedsiębiorstwem.

(10) Posiedzenie Komitetu Wykonawczego zwołuje przewodniczący lub jeden z jego zastępców przynajmniej raz na kwartał. Propozycje uchwał muszą wpłynąć do członków Zarządu na czternaście dni kalendarzowych przed posiedzeniem Zarządu. Zarząd decyduje o postępowaniu z wnioskami ustnymi i zgłoszeniami tabelarycznymi.

(11) Rada Wykonawcza podejmuje decyzje większością głosów obecnych członków Rady Wykonawczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 12 Dyrektor Zarządzający lub Kierownik Gospodarczy

(1) Dyrektor zarządzający lub przedstawiciel kierownika gospodarczego zarządza biurem i zatrudnia pracowników niezbędnych do sprawnego funkcjonowania biura1) na podstawie potwierdzonego planu finansowego. Odpowiada on za bieżącą działalność w rozumieniu § 2 ust. 2. Za sprawy personalne odpowiada dyrektor zarządzający lub kierownik gospodarczy.

(2) Dyrektor zarządzający lub sekretarz odpowiada przed zarządem. Dyrektor wykonawczy lub zarząd odpowiada przed walnym zgromadzeniem.

(3) Dyrektor zarządzający lub sekretarz może zostać upoważniony przez Zarząd do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach prawnych.

§ 13 Rok budżetowy

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 14 Finansowanie

(1) Środki finansowe niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia oraz do pokrycia kosztów bieżących Stowarzyszenia pozyskiwane są ze składek, darowizn i innych wpłat.

(2) Wysokość składek członkowskich określona jest w tabeli opłat.

(3) Fundusze Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych ze statutem. Członkowie nie mogą otrzymywać żadnych świadczeń z funduszy Stowarzyszenia. Żadna osoba nie może być uprzywilejowana wydatkami, które są obce celowi Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia, którzy wykonują w imieniu Stowarzyszenia prace poza posiedzeniami, otrzymują zwrot kosztów zgodnie z federalną ustawą o kosztach podróży (Bundesreisekostengesetz), po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem zarządzającym lub osobą odpowiedzialną za sprawy.

 

§ 15 Zmiany statutu

(1) Zmiany niniejszego statutu wymagają większości trzech czwartych głosów członków.

(2) Każde Walne Zgromadzenie ma prawo do zmiany statutu, o ile zaproszenie zawiera ten porządek obrad.

§ 16 Rozwiązanie Stowarzyszenia

(1) Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie większością trzech czwartych głosów na zwołanym w tym celu Walnym Zgromadzeniu Członków.

(2) W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia członkowie wspólnie rozstrzygają sprawy majątkowe. Uchwała podlega zgłoszeniu do właściwego urzędu skarbowego i może być wykonana dopiero po jego zatwierdzeniu.

(3) Majątek pozostały po zaspokojeniu wszystkich zobowiązań dzieli się między członków w równych częściach według celów statutowych określonych w § 2 niniejszego statutu.

(4) Jeżeli likwidacja majątku Stowarzyszenia jest konieczna z powodu rozwiązania Stowarzyszenia lub pozbawienia go zdolności prawnej, likwidatora wyznacza w tym czasie Walne Zgromadzenie.

(5) Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia należy przesłać do sądu rejonowego właściwego do rejestracji.

§ 17 Wejście w życie

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 2.12.2021 r.