Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o administratorze danych" w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Twoje dane są zbierane przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting

Zawartość naszej strony internetowej przechowujemy u następującego dostawcy:

Mittwald

Usługodawcą jest Mittwald CM Service GmbH & Co KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (zwany dalej Mittwald).

Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Wykorzystanie Mittwald opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była prezentowana w sposób jak najbardziej niezawodny. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że ta usługa przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

3 Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Urzędem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Tourismusverband Spreewald e.V. Raddusch, Lindenstraße 1 03226 Vetschau / Spreewald.

Telefon: 035433 7 22 99 E-mail: tourismus@spreewald.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostają u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeżeli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, zostaną one usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy te powody przestaną obowiązywać.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeżeli Państwa dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

ARCONDA SYSTEMS AG Frank Espenhain Sportallee 6 22335 Hamburg, Niemcy

Telefon: 0408231580 E-mail: F.Espenhain@Arconda.ag

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z ochroną w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa jako osoby, których dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas w związku z tym oraz z innymi pytaniami dotyczącymi danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 (1) DSGVO należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przekazania nam Państwa danych płatniczych (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą powszechnie stosowanych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) odbywają się wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem spamu.

4. gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane "ciasteczka". Cookies są małymi pakietami danych i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies trwałe) na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (first-party cookies) lub od firm trzecich (tzw. third-party cookies). Pliki cookie osób trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm trzecich w ramach stron internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można w każdej chwili odwołać.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

O tym, jakie pliki cookie i usługi są wykorzystywane na tej stronie internetowej, można dowiedzieć się z niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL odsyłający
 • Nazwa hosta komputera wchodzącego na stronę
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych nie będzie już obowiązywał (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane przesłane przez Państwa za pośrednictwem wniosków kontaktowych pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam zintegrowanie narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager rejestruje jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przyporządkowane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Nie następuje przyporządkowanie do ID użytkownika.

Ponadto dzięki Google Analytics możemy między innymi. ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia użytkownika. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics stosuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Plugin do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Pomiar E-Commerce za pomocą Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "E-Commerce Measurement" w Google Analytics. Za pomocą pomiaru e-commerce operator strony internetowej może analizować zachowania zakupowe osób odwiedzających stronę internetową w celu ulepszenia swoich internetowych kampanii marketingowych. Polega to na rejestrowaniu takich informacji, jak złożone zamówienia, średnie wartości zamówień, koszty wysyłki i czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Google Ads

Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to program reklamowy online firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wpisze określone hasła w Google (targetowanie słów kluczowych). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być odtwarzane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie na grupy docelowe). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i pri vacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Ta strona internetowa korzysta z funkcji Google Ads Remarketing. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads Remarketing pozwala nam przypisać osoby wchodzące w interakcję z naszą ofertą online do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto reklamowe grupy docelowe utworzone za pomocą Google Ads Remarketing można powiązać z funkcjami Google typu cross-device. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Państwa w zależności od wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym Państwa urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli posiadają Państwo konto Google, mogą Państwo sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dalsze informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Tworzenie grup docelowych z dopasowaniem do klienta

W celu tworzenia grup docelowych korzystamy między innymi z funkcji dopasowania klientów w Google Ads Remarketing. W tym procesie przekazujemy do Google określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów. Jeśli dani klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoim koncie Google, są im wyświetlane odpowiednie komunikaty reklamowe w ramach sieci Google (np. na YouTube, Gmailu lub w wyszukiwarce).

Google Conversion Tracking

Ta strona internetowa korzysta z Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Śledzenie konwersji Google umożliwia Google i nam rozpoznanie, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład, możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Na podstawie tych informacji tworzone są statystyki konwersji. Dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Samo Google korzysta z plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania w celu identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Ta strona internetowa używa piksela visitor action z Facebook/Meta do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

Umożliwia to śledzenie zachowania osób odwiedzających stronę po tym, jak zostały one przekierowane na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Dzięki temu można ocenić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka(https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na to wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania Facebookowi. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne pod względem ochrony danych wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, można dochodzić bezpośrednio w firmie Facebook. Jeśli dochodzą Państwo praw osób, których dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w uwagach Facebooka dotyczących ochrony danych: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu "Custom Audiences" w sekcji Ad Settings na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę opartą na wykorzystaniu przez Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Destination One

z

Firma przetwarzająca

hubermedia GmbH

Gaberlplatz 5, 93462 Lam

Cele przetwarzania danych

Ta lista przedstawia cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Wyświetlanie informacji o wydarzeniach
 • Prośby o bilety na imprezę
 • Analizy i statystyki (nie spersonalizowane)
Stosowane technologie

Ta lista zawiera wszystkie technologie wykorzystywane przez ten serwis do zbierania danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele umieszczane w przeglądarce.

 • Integracja z podmiotami trzecimi
Zebrane dane

Ta lista zawiera wszystkie dane (osobowe) zebrane przez lub za pomocą tego serwisu.

 • Nazwa odwiedzanej strony internetowej
 • Plik
 • data i czas
 • Ilość przesłanych danych
 • Komunikat o pomyślnym pobraniu danych
 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Adres URL odsyłającego
 • Adres IP i dostawca
 • Dobrowolne informacje w formularzach
Podstawa prawna

Poniżej przedstawiono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

 • Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO
Miejsce przetwarzania danych

Niemcy

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to okres, w którym zebrane dane są przechowywane w celu ich przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko nie są już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane są przechowywane do czasu, gdy nie są już potrzebne do przetwarzania.

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej dane

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

info@hubermedia.de

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane:https://www.hubermedia.de/datenschutz

6. newsletter

Dane dotyczące newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie są zbierane lub są zbierane jedynie na zasadzie dobrowolności. Do obsługi newslettera korzystamy z dostawców usług newsletterowych, które zostały opisane poniżej.

Rapidmail

Ta strona internetowa wykorzystuje Rapidmail do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Niemcy.

Rapidmail jest usługą, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane, które podają Państwo w celu otrzymywania newsletterów, są przechowywane na serwerach firmy Rapidmail w Niemczech.

Analiza danych przez Rapidmail

W celu analizy, e-maile wysyłane za pomocą Rapidmail zawierają tak zwany "piksel śledzący", który łączy się z serwerami Rapidmail, gdy e-mail zostanie otwarty. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta.

Ponadto za pomocą Rapidmail możemy ustalić, czy i jakie linki w wiadomości newslettera zostały kliknięte. Wszystkie linki w wiadomości e-mail są tak zwanymi linkami śledzącymi, które mogą być wykorzystane do zliczania kliknięć. Jeśli nie życzą sobie Państwo żadnych analiz ze strony Rapidmail, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera.

Więcej o funkcjach analitycznych Rapidmaila można dowiedzieć się klikając na następujący link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać tę zgodę. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Okres przechowywania

Dane, które podają Państwo w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do momentu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Państwa adres e-mail zostanie w razie potrzeby zapisany przez nas lub dostawcę usług newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji bezpieczeństwa danych firmy Rapidmail pod adresem: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że ta usługa przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

7 Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie internetowej osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak ujawnienie danych partnerom YouTube nie jest koniecznie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Tym samym YouTube - niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film - nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko uruchomią Państwo na tej stronie film YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać czcionek Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwej lokalizacji miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.